Projektové práce vlečkového napojení Logistického centra AČR pokračují

Vlečka_Ilustrace

Již v dřívějších zprávách bylo avizováno, že probíhá zpracovávání studie vlečkového napojení Logistického centra AČR Mošnov s předpokládaným termínem dokončení na podzim tohoto roku. Paralelně probíhal také hydrogeologický průzkum a před zadáním jsou průzkumné práce inženýrskogeologické.

Zmíněná studie má za cíl především upřesnit směrové a výškové řešení vlečky, navrhnout její kolejové řešení a úpravy navazujících silnic – K Letišti a Gen. Fajtla. Hlavní problémové body jsou nyní již vyřešeny a probíhá upřesnění záměru s ohledem na okolní investiční záměry.

Kromě realizace vlečky samotné bude zásadním momentem její částečné zahloubení a zároveň její přemostění ulicí K Letišti. Za účelem posouzení tohoto řešení ve vztahu ke změnám hladiny podzemní vody a vlivu hydrogeologických poměrů na okolní stavby, byl v červnu tohoto roku zpracován hydrogeologický posudek. Výsledky ukazují, že hladina podzemní vody je v místech vlečky hluboko pod její niveletou a realizaci tak neohrozí.

Do konce tohoto roku by pak měl být zpracován rovněž inženýrskogeologický průzkum.